Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนด