Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้มีการสนับสนุนโครงการต่อเรือฝึกหัดสำหรับการฝึกอบรมถือท้ายเรือ ให้แก่คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์คณะบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ