Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินจำนวน 3,500 บาท ร่วมบริจาคให้กับศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ประชาชนในอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงมาจวบจนถึงปัจจุบัน