Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไฟเขียวปันผล!

ไฟเขียวปันผล: พิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) พิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน หรือ AMA (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 8 พ.ค. 2560

Source : THE WAY COMMUNICATIONS CO,. LTD.
Post Today : 20 April 2017