Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

CSR

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักเพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต้านโควิด เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นผู้รับมอบ