หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการที่จัดโดยหน่วยงานสําคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน


รายชื่อกรรมการหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) IOD Director Certification Program (DCP) IOD Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Advanced Audit Committee Program (AACP) ผู้บริหารระดับสูง (สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน) Ultra Wealth Group จาก UWG Strategic Finanacial Leadership Program (SFLP) 2019 หลักสูตร Chief Transformation Officer - CTO Course การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรที่ 17,18) (มอ.) รู้หลักต้องห้าม ตามประเด็นรายจ่ายทางบัญชี และภาษี (สรรพากรสาสิน) Update มาตรฐานการายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)
นายเกษม เวชศิลป์รุ่นที่ 141/2560-----------
นายมานิต นิธิประทีปรุ่นที่ 126/2559รุ่นที่ 225/2559-รุ่นที่ 8/2560รุ่นที่ 26/2560รุ่นที่ 14------
นางมาลินี สัมบุณณานนท์รุ่นที่ 172/2563รุ่นที่ 127/2559----------
นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุลรุ่นที่ 126/2559-----------
นายพิศาล รัชกิจประการรุ่นที่ 126/2559รุ่นที่ 250/2560, 257/2562รุ่นที่ 124/2558 --รุ่นที่ 22รุ่นที่ 3-ทุกพุธ 26/06-28/08 2019---
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการรุ่นที่ 126/2559-----------
นายรังสรรค์ พวงปราง------------
นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์รุ่นที่ 161/2559-----------
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการรุ่นที่ 150/2561------รุ่นที่ 2019 (27-29 MAY)----
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์รุ่นที่ 126/2559--------รุ่นที่ 1 (ก.พ. 2561)สิงหาคม 2561รุ่นที่ 2 (ก.พ. 2562)