หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประวัติของเรา

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้าน บาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยในช่วงแรก บริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7) ในประเทศ โดยขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออก มายังคลังน้ำมันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือชายทะเล ต่อมาบริษัท ได้อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือ ในการขยายการให้ บริการไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทได้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ หลังจากนั้นความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือของ ลูกค้าในประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็นหลัก บริษัทจึงให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ อันดับต้นๆ ที่ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ เมียนมา ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศ เกาหลีใต้ จีน บังคลาเทศ และอินเดีย

ต่อมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมี ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทต้องการขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยังเส้นทางใหม่ และ ลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว