หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว สิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์

อีเมล์ : sirirat.u@amamarine.co.th

โทรศัพท์ : +66 82 691 2829

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. บริษัทมีการกำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัท (ถ้ามี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว ตามช่วงเวลาเป็นไปตามที่บริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบ

2. งดเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก ตลอดจนงดเว้นการรับนัดพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวหรือจัดประชุมแบบเป็นกลุ่ม และ/หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลา 7 วันก่อนที่จะบริษัทจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ในกรณีที่มีข่าวลือ และ/หรือข่าวรั่ว บริษัทจะดำเนินการชื้แจงข้อเท็จจริงให้แก่นักลงทุนโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน