หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

คณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายมานิต นิธิประทีป ประธาน
2. นางมาลินี สัมบุณณานนท์กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายมานิต นิธิประทีปประธาน
2. นางมาลินี สัมบุณณานนท์กรรมการ
3. นายพิศาล รัชกิจประการกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
1. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุลประธาน
2. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการกรรมการ
3. นายพิศาล รัชกิจประการกรรมการ
4. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการ