หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ถาม - ตอบ


บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Products) ทางเรือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง กากน้ำตาล (Molasses) และสารเคมีที่อันตรายไม่สูง (Easy Chemical) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในปี 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถในประเทศ โดยปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เป็นหลัก
ในปี 2564 บริษัทมีแผนจะนำเรือขึ้นอู่จำนวน 3 ลำ ดังนี้
ไตรมาสจำนวนเรือขึ้นอู่ (ลำ)
1Q/25643
2Q/2564-
3Q/2564-
4Q/2564-
สัดส่วนการขนส่งสินค้า backhaul ของ AMAL ณ ธันวาคม 2563 คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของการขนส่งสินค้าทั้งหมด
มาตรฐานบัญชี IFRS 16 หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563 ไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทในเรื่องสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุก (financing lease) เนื่องจากการบันทึกบัญชีเป็นการบัญชีเป็นสินทรัพย์และหนี้สินอยู่แล้ว แต่อาจจะกระทบกับบริษัทในส่วนของค่าเช่าอาคารสำนักงาน (operating lease) ซึ่งในมาตรฐานบัญชีใหม่นี้ ให้บันทึกค่าเช่าที่มีมูลค่ามากกว่า 150,000 บาทต่อปี และมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้บันทึกค่าเช่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สิน
บริษัทยังคงมีแผนเข้าซื้อกิจการในกลุ่มโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท และการเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่สินค้าใหม่ๆ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อ
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท