หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท

6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3-5 ปี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  

พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2559 – พ.ค. 2560

2557 – 2559

กรรมการ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บมจ. อาม่า มารีน

บมจ. อาม่า มารีน

บจก. อาม่า มารีน

บจก. อาม่า มารีน

บจก. อาม่า มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน  

2560 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2550 – พ.ย. 2560

2548 – 2557

กรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

บจก. วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค

บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น

บจก. มารีน โซลูชั่น

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินขั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย

- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559

- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9 ปี 2562

- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป โดยสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI