หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาคน ให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมและประเทศชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท