หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาคน ให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมและประเทศชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท