หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

สนับสนุน : นายพิศาล รัชกิจประการ (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และทีมงาน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ให้กับ พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) คณะบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรเดินเรือพาณิชย์ได้สัมผัสและเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อเร็วๆ นี้

2. กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับนักศึกษา
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านการเดินเรือ บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ และ/หรือ ประสบการณ์เดินเรือเป็นเวลานาน เช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และ นายประจำเรือ เป็นต้น ไปเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่นิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา โดยในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังวางแผนกับทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้

3. กิจกรรมการฝึกอบรมนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
นอกจากการสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทำหน้าที่วิทยากรให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ โดยเฉพาะการฝึกงานในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การรับนักศึกษาฝึกงานจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับนิสิตฝึกงานจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา เพื่อเข้าฝึกการปฏิบัติงานจริงบนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท โดยในอนาคตคาดว่าจะรับนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

4. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานและบริษัทในเครือ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นการสร้างโอกาส สร้างอนาคตของเยาวชนให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน เพื่อดูแลพนักงานและครอบครัวของพนักงานในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต