หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ข่าวแจ้ง SET


วัน-เวลาแหล่งข่าวหัวข้อข่าว 
8 พ.ย. 2560, 17:21 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
8 พ.ย. 2560, 17:21 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
8 พ.ย. 2560, 17:20 AMA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
17 ต.ค. 2560, 17:10 AMA วันหยุดทำการประจำปี 2561
29 ก.ย. 2560, 08:40 AMA ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
8 ส.ค. 2560, 17:28 AMA ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2560 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
8 ส.ค. 2560, 17:27 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
8 ส.ค. 2560, 17:27 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
8 ส.ค. 2560, 17:25 AMA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ค. 2560, 17:40 AMA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 ก.ค. 2560, 17:28 AMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การลงทุนซื้อเรือ) ของบริษัท
1 มิ.ย. 2560, 17:15 AMA แต่งตั้งกรรมการ
8 พ.ค. 2560, 18:10 AMA การลาออกของกรรมการ
8 พ.ค. 2560, 18:08 AMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การลงทุนซื้อเรือ) ของบริษัท
8 พ.ค. 2560, 18:04 AMA การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
8 พ.ค. 2560, 17:53 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
8 พ.ค. 2560, 17:53 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
8 พ.ค. 2560, 17:52 AMA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
2 พ.ค. 2560, 13:07 AMA แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 เม.ย. 2560, 17:23 AMA วันหยุดประจำปี 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
18 เม.ย. 2560, 18:27 AMA แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
22 มี.ค. 2560, 08:45 AMA การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์
20 มี.ค. 2560, 12:53 AMA รายงานการขายเรือของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
16 มี.ค. 2560, 17:32 AMA รายงานการขายเรือของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
3 มี.ค. 2560, 17:55 AMA การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
3 มี.ค. 2560, 17:31 mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
3 มี.ค. 2560, 17:09 AMA การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
21 ก.พ. 2560, 17:25 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
21 ก.พ. 2560, 17:09 AMA การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
21 ก.พ. 2560, 17:08 AMA แจ้งการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
21 ก.พ. 2560, 17:06 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2560, 17:06 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
21 ก.พ. 2560, 17:04 AMA งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
10 ก.พ. 2560, 18:18 mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
10 ก.พ. 2560, 12:34 AMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การลงทุนซื้อเรือ) ของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)
10 ก.พ. 2560, 08:48 AMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การลงทุนซื้อเรือ) ของบริษัท
27 ม.ค. 2560, 17:07 AMA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน