หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ข่าวแจ้ง SET


วัน-เวลาแหล่งข่าวหัวข้อข่าว 
14 พ.ย. 2561, 17:05 AMA แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
28 ก.ย. 2561, 08:07 AMA ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
8 ส.ค. 2561, 17:57 AMA ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
8 ส.ค. 2561, 17:55 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
8 ส.ค. 2561, 17:55 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
8 ส.ค. 2561, 17:55 AMA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2561, 06:36 mai หุ้นเพิ่มทุนของ AMA เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561, 17:08 AMA แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไขคำอธิบายกรณีมีหุ้นคงเหลือ)
10 พ.ค. 2561, 12:57 AMA แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
8 พ.ค. 2561, 17:23 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
8 พ.ค. 2561, 17:23 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
8 พ.ค. 2561, 17:23 AMA ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
8 พ.ค. 2561, 17:22 AMA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
3 พ.ค. 2561, 19:36 AMA แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขหัวข้อ)
3 พ.ค. 2561, 19:29 AMA แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เม.ย. 2561, 18:43 AMA มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2561, 08:41 AMA การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 มี.ค. 2561, 17:19 AMA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และจ่ายปันผล (แก้ไข Template)
7 มี.ค. 2561, 17:39 AMA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และจ่ายปันผล (แก้ไข)
6 มี.ค. 2561, 18:03 AMA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และจ่ายปันผล
20 ก.พ. 2561, 17:57 AMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
20 ก.พ. 2561, 17:57 AMA ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2560 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
20 ก.พ. 2561, 17:56 AMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 ก.พ. 2561, 17:55 AMA งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ม.ค. 2561, 17:21 AMA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560
4 ม.ค. 2561, 17:04 AMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (การลงทุนซื้อเรือ) ของบริษัท