หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

 

แจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อ – ขายหุ้น ของบริษัทสำหรับปี 2562

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท” เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ส่วนงานเลขานุการบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ช่วงเวลาห้าม ซื้อ - ขายหุ้นของบริษัทก่อนการเผยแพร่งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562

 

เข้าสู่เว็บไซต์ / Enter Website
เข้าสู่เว็บไซต์ / Enter Website

Welcome to

AMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED
AMA
9.20
เปลี่ยนแปลง
-0.15
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.60
19 Jul 2019, 14:30

Welcome to

A.M.A. LOGISTICS
COMPANY LIMITED