หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงานกับเรา ติดต่อ เข้าสู่ระบบ

คณะกรรมการบริษัท

นายเกษม เวชศิลป์

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ

นายมานิต นิธิประทีป

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
  ค่าตอบแทน

นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค่าตอบแทน

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค่าตอบแทน

นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพิศาล รัชกิจประการ

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายธาตรี เกิดบุญส่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชัยทัศน์ วันชัย

 • กรรมการ