หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ถาม - ตอบ


บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Products) ทางเรือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง กากน้ำตาล (Molasses) และสารเคมีที่อันตรายไม่สูง (Easy Chemical) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในปี 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถในประเทศ โดยปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เป็นหลัก
บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 15 หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) AMA มีรายได้เติบโตร้อยละ 10 จากการหาโอกาสในการขนส่งสินค้า back haul และเพิ่มประเภทสินค้าในการขนส่ง 2) AMAL มีรายได้เติบโต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 จากการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันอีกจำนวน 30 คัน เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีแผนการเพิ่มจำนวนลูกค้าและประเภทสินค้า
ในปี 2562 บริษัทมีแผนจะนำเรือขึ้นอู่จำนวน 5 ลำ ดังนี้
ไตรมาสจำนวนเรือขึ้นอู่ (ลำ)
1Q/25623
2Q/25621
3Q/25621
4Q/2562-
สัดส่วนการขนส่งสินค้า backhaul ของ AMAL คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของการขนส่งสินค้าทั้งหมด
มาตรฐานบัญชี IFRS 16 หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563 ไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทในเรื่องสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุก (financing lease) เนื่องจากการบันทึกบัญชีเป็นการบัญชีเป็นสินทรัพย์และหนี้สินอยู่แล้ว แต่อาจจะกระทบกับบริษัทในส่วนของค่าเช่าอาคารสำนักงาน (operating lease) ซึ่งในมาตรฐานบัญชีใหม่นี้ ให้บันทึกค่าเช่าที่มีมูลค่ามากกว่า 150,000 บาทต่อปี และมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้บันทึกค่าเช่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สิน
บริษัทยังคงมีแผนเข้าซื้อกิจการในกลุ่มโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท และการเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่สินค้าใหม่ๆ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อ
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 125.87 ของกำไรสุทธิของบริษัท