หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

คณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายมานิต นิธิประทีป ประธาน
2. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร์กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายมานิต นิธิประทีปประธาน
2. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร์กรรมการ
4. นายพิศาล รัชกิจประการกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
1. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุลประธาน
2. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการกรรมการ
3. นายพิศาล รัชกิจประการกรรมการ
4. นายธาตรี เกิดบุญส่งกรรมการ