หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ทีมบริหาร

จากซ้ายไปขวา: พิศาล รัชกิจประการ (กรรมการผู้จัดการ), ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ), พิเชษฐ ยอดวิเชียร (ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค), นฤชล ไวทยานุวัตติ (ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกรรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท), อรอุมา วิศาลสวัสดิ์ (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ), รักชาติ จันทร์รอด (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ), ชญานิน อัศวช่วง (นักลงทุนสัมพันธ์), ธนิสร กร้ำมาตร (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส), สมฤทัย เส็งศรี (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ), ศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด), ดวงสมร นุตประศาสน์ (ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน), เกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง (ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพและความปลอดภัย)
จากซ้ายไปขวา: สมฤทัย เส็งศรี (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ), สมโชค  บุญเตี่ยว (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี), มนตรี จิระวงศ์สันติสุข (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ), เกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง (ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพและความปลอดภัย), ศุภธนิศร์ ประดับ (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรถ), อรอุมา วิศาลสวัสดิ์ (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)