หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท

6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3-5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน

2559 – พ.ค. 2560

มิ.ย. 2557 – 2559

2557 – มิ.ย.2557

2551 – 2556

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน

เลขานุการบริษัท บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

ผู้จัดการ – สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

เลขานุการบริหาร – Healthcare & Medical Equipment บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี (Business English) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12/2014 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2004 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- CG Workshop 1/2017 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD

- สัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

- QR Code Shareholder Meeting Standrd Form

- โครงการการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น “ติวเข้มให้เต็ม 100” เพื่อ AGM 2562

- ระบบงาน Issuer Portal – Documentary Request