หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประวัติของเรา

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMA”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ในช่วงแรก บริษัทฯ ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศ โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน้ำมันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือชายทะเล ต่อมาบริษัทฯ ได้อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ หลังจากนั้นความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือของลูกค้าในประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็นหลัก การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในประเทศจึงค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งบริษัทฯ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออันดับต้นๆ ที่ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจาก

  1. บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์
  2. บริษัทฯ ต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยังเส้นทางใหม่ๆ และลูกค้าใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว