หน้าแรก ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการที่จัดโดยหน่วยงานสําคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน


รายชื่อกรรมการหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) IOD Director Certification Program (DCP) IOD Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Advanced Audit Committee Program (AACP) ผู้บริหารระดับสูง (สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน) Ultra Wealth Group จาก UWG
นายเกษม เวชศิลป์รุ่นที่ 141/2560------
นายมานิต นิธิประทีปรุ่นที่ 126/2559รุ่นที่ 225/2559-รุ่นที่ 8/2560รุ่นที่ 26/2560รุ่นที่ 14-
นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ รุ่นที่ 126/2559------
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์รุ่นที่ 126/2559------
นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุลรุ่นที่ 126/2559------
นายพิศาล รัชกิจประการรุ่นที่ 126/2559รุ่นที่ 250/2560รุ่นที่ 124/2558 --รุ่นที่ 22รุ่นที่ 3
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการรุ่นที่ 126/2559------
นายธาตรี เกิดบุญส่งรุ่นที่ 129/2559-รุ่นที่ 12/2555----
นายชัยทัศน์ วันชัยรุ่นที่ 129/2559-รุ่นที่ 12/2555----
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการรุ่นที่ 150/2559------