หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ 9 มีนาคม 2563)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม แบบ ก แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท แบบ ข แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า แบบ ค

©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.