หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2564
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม แบบ กเผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท แบบ ขเผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า แบบ คเผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563

©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.