หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2565
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2565
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2565
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2565
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม แบบ กเผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท แบบ ขเผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า แบบ คเผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564

©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.