หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2565
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม แบบ กเผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2565
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท แบบ ขเผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2565
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า แบบ คเผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2565

©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.